• KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNY

    •  

     KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
     (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

     Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
     z siedzibą przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa (Administrator).

     Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 613 58 78, email: sp185@eduwarszawa.pl

     Dane osobowe dzieci/uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci/uczniów są przetwarzane w celach związanych
     z realizacją zadań oświatowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez Administratora, w szczególności:

     • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy
      o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej i aktów wykonawczych m.in. wypełniania obowiązku dotyczącego uzupełniania
      i prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
     • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w zakresie gromadzenia informacji o osobach odbierających dzieci/uczniów, informowania o osiągnięciach podopiecznych placówki oświatowej i podpisywania prac podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
     • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – m.in. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka/ucznia lub kontakt mailowy /telefoniczny z rodzicami dziecka/ucznia lub numer rachunku bankowego rodzica (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.

     Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO:

     • udzielenia informacji o nagłym zdarzeniu czy zaistniałym niebezpieczeństwie dotyczącym dziecka/ucznia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. c RODO) – „gdy jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą”
     • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w związku z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku/uczniowi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. g RODO) „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym”
     • w celu zapewnienia dzieciom/uczniom właściwej opieki, odżywiana i metod wychowawczych (art. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe)

     Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

     W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

     • przez okres pobytu dziecka/ucznia w placówce oświatowej (lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa),
     • przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka/ucznia),
     • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.

     Wycofanie zgody:

     • może nastąpić w dowolnym momencie,
     • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

     Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

     Placówka może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

     Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

     W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

     Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia/nagrania z wycieczek, zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym