• Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

    •  

     WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

                        DORADZTWA ZAWODOWEGO

      

     Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF w Warszawie

      

      

      

     Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole


     Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach i placówkach regulują m. in. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej      w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

      


     Główny cel doradztwa zawodowego w szkole podstawowej


     Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. (Cele orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej zostały zaczerpnięte z przykładowych programów doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej opracowanych w ramach współfinansowanego z EFS projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

      

     Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci


     Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane do trzech grup adresatów:

     • uczniów,
     • rodziców
     • nauczycieli.


     Przykłady działań kierowanych do uczniów:

      

     1. udzielanie  porad i konsultacji indywidualnych
     2. prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami:poznawanie własnych zasobów

      

     • świat zawodów i rynek pracy
     • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
     • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- -zawodowych;

      

     3. pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”;

     4. aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział          w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział                w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;

     5. określanie potencjału edukacyjno-zawodowego;

     6. organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

     7. stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne;

     8. umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół ponad-podstawowych;

     9. informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;

     10. umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego);

     11. wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD);

     12. organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;

     13. organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy);

     14. organizowanie wycieczek zawodoznawczych; ;

     15. umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, szkolne konto Facebooka, e-dziennik;

     16. organizowanie zajęć w świetlicy związanych z orientacją zawodową,

     17. organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy, festiwale czy prezentacje zawodów;

     18. umożliwianie uczniom udziału w tzw. lekcjach zawodoznawczych organizowanych przez szkoły ponadpodstawowe zawodowe;

     19. udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych;

     20. prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym.

      

     Przykłady działań kierowanych do rodziców:

      

     1. organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;
     2. inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy;
     3. organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
     4. informowanie o targach edukacyjnych;
     5. udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblio-teczkę publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, e-dziennik);
     6. włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym.


     Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane:

     1. podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych przez doradcę zawodowego, (Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703).) które wynikają z ramowych planów nauczania;
     2. podczas: zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, wspomagania uczniów  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców – m.in. na obowiązkowych                   i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą   i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli); (Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
     3. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (jak np. szkolne targi edukacyjne, projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwalu zawodów, w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy).

      

     Doradca zawodowy:

     1. określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
     2. pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
     3. prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
     4. wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związa-nych z doradztwem zawodowym;
     5. prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów.
     6. systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;
     7. planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawca-mi, nauczycielami i specjalistami;
     8. gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
     9. organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;
     10. współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;
     11. wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;
     12. gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz do-radztwem zawodowym;
     13. współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

      

     Wychowawcy:

      

     1. określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
     2. eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
     3. włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
     4. realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzi-nach wychowawczych;
     5. wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;
     6. współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;
     7. współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

      

     Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):

     1. określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
     2. eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
     3. współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
     4. przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;
     5. prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;
     6. organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;
     7. współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

      

     Specjaliści:

     1. określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
     2. włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;
     3. współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
     4. włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
     5. współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.


     Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:

      

     1. włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej;
     2. organizują w sali kąciki zawodoznawcze;
     3. rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;
     4. wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
     5. udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.

      

     Sojusznicy – sieć współpracy


     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie merytoryczne dla szkół, także dla szkół podstawowych, stanowią: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i centra kształcenia praktycznego. Jednakże szkoła dodatkowo pozyskuje partnerów wspierających działania związane z doradztwem zawodowym. Są to instytucje, placówki, firmy, które mogą być angażowane w działania kierowane do trzech grup adresatów: uczniów, nauczycieli i rodziców.

     Przykłady działań placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego:


     Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP):

     •  
     • diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
     • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery;
     • prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;
     • konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań WSDZ);
     • prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;
     • tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.

      

     Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN):

      

     • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym,
     • tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym,
     • przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

      

     Biblioteki pedagogiczne:

     • udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie, wydarzeniach, konferencjach i szkoleniach z zakresu doradztwa e-zawodowego;
     • wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu informacji edukacyjno-zawodowych;
     • gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji z za-kresu doradztwa zawodowego;
     • współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego.

      

     Szkoły ponadpodstawowe (szkoły programowo wyższe):

      

     • udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej i zawodowej oraz zasad rekrutacji, itp.;
     • prowadzenie laboratoriów, wykładów i warsztatów, rozwijających zainteresowania uczniów;
     • organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym – szczególnie dla klas VII i VIII;
     • organizowanie Dni Otwartych dla uczniów klas VII i VIII.


     Centra kształcenia praktycznego (CKP):

      

     • organizowanie dla uczniów lekcji zawodoznawczych;
     • współorganizowanie konkursów zawodoznawczych;
     • organizowanie dla uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania i pasje;
     • współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym;
     • informowanie uczniów ostatnich klas o możliwości odbywania zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.

      

     Ochotnicze hufce pracy (OHP): centra edukacji i pracy młodzieży, mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery:

      

     • prowadzenie zajęć przygotowujących do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz dalszego planowania kariery;
     • prowadzenie seminariów, konferencji, warsztatów;
     • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach doradczych;
     • umożliwianie udziału w różnych szkoleniach uczniom, którzy z rozmaitych powodów nie ukończyli szkoły podstawowej w przewidzianym terminie;
     • diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych;

      

     Plan realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym w danym roku szkolnym.


     Szkoła opracowuje WSDZ na cały cykl kształcenia w szkole podstawowej. Dla usprawnienia realizacji zapisów WSDZ proponuje się przygotowanie rocznego planu realizacji działań doradczych.

     Roczny plan może zostać opracowany przez:
      

     • zespół ds. doradztwa zawodowego;
     • doradcę zawodowego we współpracy z przedstawicielami komisji przedmiotowych;
     • radę pedagogiczną.


     Słownik pojęć


     Działania związane z doradztwem zawodowym – ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


     Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 109.1. pkt 7), których wymiar określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703).


     Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Ustawa Prawo oświatowe art. 109.1. pkt 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach – Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).


     Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.


     Orientacja zawodowa – ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–IV szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.


     Doradztwo zawodowe – uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.


     Uczeń – dziecko (na etapie wychowania przedszkolnego), uczeń (na etapie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły policealnej), słuchacz (w szkole policealnej).

     Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez daną szkołę lub placówkę.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
    03-982 Warszawa
    Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym