Menu

Do pobrania Regulamin świetlicy Cele i program świetlicy

Dokumenty

Cele i program świetlicy

PLAN PRACY ZESPOŁU ŚWIETLICY

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom z klas młodszych i starszych Szkoły Podstawowej podczas ich pobytu w świetlicy.

Zagadnienia – obszary

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Integracja międzyklasowa uczniów uczęszczających na zajęcia w świetlicy

 

Zajęcia świetlicowe – „Dla każdego coś innego”)

Wszyscy nauczyciele świetlicy

Odkrywanie i rozwijanie mocnych stron uczniów.

Udział w kołach zainteresowań, klubach organizowanych przez świetlicę szkolną.

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne.

Zapewnienie uczniom należytych warunków i pomocy literackich i multimedialnych w odrabianiu pracy domowej

Ścisła współpraca z biblioteką szkolną, organizacja miejsca, warunków i pomocy wychowawców w odrabianiu lekcji.

Nauczyciele odrabiający                  z uczniami prace domową.

Zwiększenie przepływu informacji dotyczących uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym

Ścisła współpraca z wychowawcami i szkolnymi specjalistami. Przekazywanie informacji dotyczących  orzeczeń, opinii i zaleceń psychologa

Wszyscy nauczyciele świetlicy

Przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach i imprezach środowiskowych w szkole i poza nią

Udział w kołach zainteresowań i zajęciach artystycznych.

Nauczyciele prowadzący zajęcia artystyczne.

Uwrażliwianie na zło i krzywdę innych oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Realizacja planu wychowawczego szkoły, udział w akcjach charytatywnych

Wszyscy nauczyciele świetlicy.

Rozwijanie i wspieranie każdego ucznia w życiu szkolnym i poza nim.

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze, kontakty z wychowawcą i rodzicami uczniów. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń między nauczycielami i rodzicami.

Wszyscy nauczyciele świetlicy.

                                                                                                                                                                                                  Opracował

Waldemar Krukowski

 Plan pracy zespołu świetlicy - zajęć opiekuńczo wychowawczych

na rok szkolny 2017/2018

CELE  I ZADANIA

z nadzoru pedagogicznego

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja wyjść edukacyjnych do instytucji i miejsc pracy w sąsiedztwie szkoły.

Udział w konkursach, zawodach i występach pozaszkolnych, organizowanych na terenie dzielnicy.

 

M. Żebrowska, M. Olucha

T. Bargielska, M. Ornat

A. Giedasz, G. Ładowska

 

 

Kierownik świetlicy

Współpraca z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 4.

Kontynuacja projektu edukacyjnego pt: „Poznajemy zawody naszych rodziców”

 

 

M. Żebrowska

A. Giedasz

M. Osmelak

 

Kontakty z rodzicami – zaangażowanie rodziców w działalność świetlicy. Pomoc w przygotowaniu wyjść poza teren szkoły oraz organizacji imprez świetlicowych. Udział w akcjach charytatywnych, imprezach świetlicowych, pomoc w organizacji wyjść poza teren szkoły.

Zespół wychowawczy

 

 

 

 

Kierownik świetlicy

Organizacja pokazów i prezentacji szkółek tańca zaj. sportowych, gimnastyki i innych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających na świetlicę.

 

Rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności dzieci

 

Organizacja akcji charytatywnych oraz kiermaszy, przy współudziale rodziców.

Zespół  wychowawczy

Otoczenie szczególną opieką uczniów wymagających wsparcia.

Udział uczniów w zajęciach grupy wsparcia, terapii i rozwoju edukacyjnego.

Zaangażowanie uczniów w zajęciach specjalistycznych rozwijających kreatywność, kołach zainteresowań organizowanych w świetlicy.

Aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach świetlicowych.

Stworzenie warunków do odrabiania pracy domowej dla uczniów starszych i młodszych.

M. Żebrowska

Z. Leciejewska

 

B. Trzaska

E. Mieczkowska

Realizacja hasła roku na rok szk. 2017/2018 „Dzieci - dzieciom”.

Organizacja zajęć dotyczących tolerancji, zwrócenie uwagi na kształtowanie prawidłowych relacji wśród dzieci uczęszczających do świetlicy, poszanowanie odmiennych postaw i zachowań.

Realizacja cyklu zajęć „Wszyscy jesteśmy tacy sami, a zarazem różni”

Wszyscy wychowawcy świetlicy

 

 

 

Kierownik świetlicy

 

 

G. Ładowska

A. Giedasz

Udział i kontynuacja programu realizowanego przez WRD Warszawa – „Cytryna czy jabłko” – bezpieczni na drodze.

 

Cykl zajęć o pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Bezpieczeństwo i tolerancja – poprawa warunków spędzania wolnego czasu i pracy w grupie rówieśniczej.

Wdrażanie uczniów do obowiązkowości, pracy w szkole. Przestrzeganie kodeksu świetlicy. Dbanie o regulaminy, respektowanie ich w różnych sytuacjach, podczas zajęć i zabawy..

 

Wszyscy wychowawcy świetlicy ( wg przydziału sal)

Budowanie właściwych relacji między uczniami i uczenie szacunku wobec rówieśników i osób starszych; poprzez: prace w Małym Samorządzie, pełnienie funkcji dyżurnego,

M. Ornat, M. Żebrowska

 

 

K. Marton. M. Busma

 

 

G. Ładowska, Z. Leciejewska

Kontynuacja  konkursu: „Kolega/koleżanka miesiąca”,

realizację cyklu zajęć pt: „Savoir vivre na co dzień”.

 

Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki prozdrowotnej.

Realizacja cyklu zajęć o udzielaniu pierwszej pomocy zgodnie z hasłem roku „Dzieci - dzieciom”

 

Wszyscy wychowawcy

 

CELE  I ZADANIA

      Wnioski zespołu świetlicy

                    FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wszechstronny rozwój uczniów, pogłębienie wiedzy i umiejętności dzieci.

 

 

Zmiana i realizacja głównych ośrodków tematycznych na rok szkolny 2017/2018, dostosowanych do organizacji planu szkoły i świetlicy.

Opracowanie planu pracy dydaktyczno wychowawczej dla grupy świetlicowej.

Zachęcenie uczniów do działalności w Małym Samorządzie Świetlicy.

Organizacja konkursów świetlicowych.

Polepszenie warunków do odrabiania prac domowych. Dostosowanie planu świetlicy i wyznaczenie stałych godzin na odrabianie lekcji.

 

Zespół dydaktyczny

Zespół wychowawczy

Kierownik świetlicy

Promowanie dobrego imienia szkoły.

Udział w konkursach, zawodach i występach pozaszkolnych.

Organizacja konkursu międzyszkolnego: ”Dzieci UNICEF”

 

Organizacja Balu Karnawałowego i obchodów I-go dnia wiosny dla uczniów klas I - IV

M. Żebrowska

K. Marton

A. Giedasz

M. Ornat

 

Wszyscy wychowawcy świetlicy.

T. Bargielska, M. Osmelak

Udział w obchodach 30 – lecia szkoły.

Realizacja zajęć poświęconych patronowi UNICEF.

Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.

Realizacja i udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”. „ Poczytaj mi starszaku”

Wszyscy wychowawcy świetlicy.

 

Organizacja konkursów literackich, recytatorskich.

Realizacja cyklu zajęć „Książka moim przyjacielem”. Stworzenie biblioteczki świetlicowej.

M. Żebrowska

G. Ładowska

 

Utrzymanie tendencji zainteresowania i chęci uczestniczenia dzieci w zajęciach sportowych, jako formy rozwoju i promocji szkoły.

Zabawy na boisku szkolnymi placu zabaw, nauka gier zespołowych.

Organizacja zawodów sportowych „Mała Olimpiada Sportowa dla klas  - III

Udział w rozgrywkach sportowych – Puchar Tymbarku, Mistrzostwach Dzielnicy.

M. Osmelak

Ł. Jurgielewicz

W. Krukowski

 

  

Główne ośrodki tematyczne do realizacji w roku szkolnym 2017/2018:

 

 

Uroczystości, święta, obrzędy i tradycje.

Ekologia przyroda i literatura.

Sport i rekreacja, gry i zabawy.

Zajęcia artystyczne.

Bezpieczeństwo w pracy i zabawie.

Poznaję świat.

 

 

Zespół dydaktyczny:  M. Olucha,  T. Bargielska, B. Trzaska, M. Żebrowska, E. Mieczkowska, S. Leciejewska, M. Sałamacha

Zespół wychowawczy:  G. Ładowska, Ł. Jurgielewicz, K. Marton, M. Ornat, M, Busma, M. Osmelak, A, Mączewska

 Główne tematy tygodniowe realizowane przez wychowawców na zajęciach w świetlicy w roku szk. 2017/2018

 

WRZESIEŃ

Dzień dobry szkoło.

Umiem bawić się bezpiecznie.

Wspomnienia z wakacji.

Pożegnanie lata.

 

PAŹDZIERNIK

Książka moim przyjacielem.

Mój ulubiony nauczyciel.

Już jesień.

Moja szkoła

 

LISTOPAD

Moje osiedle, moja dzielnica.

Kto Ty jesteś? Polak mały – Święto Niepodległości.

Zapasy na zimę.

Tradycje Andrzejkowe.

 

GRUDZIEŃ

Zwierzęta i ptaki zimą.

Imieniny św. Mikołaja.

Prawa dziecka – Święto Szkoły.

Boże Narodzenie.

 

STYCZEŃ

„Witaj Nowy Roku nam…”

Zimowe szaleństwo czyli bezpieczeństwo na śniegu i lodzie.

Moja Babcia i mój Dziadek.

 

LUTY

Zdrowie jest najważniejsze.

Mój przyjaciel.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Sporty zimowe.

 

MARZEC

Dzień kobiet.

Witaj wiosenko.

Moje miasto – spacer po Warszawie.

Wielkanocne zwyczaje.

 

KWIECIEŃ

Nasze hobby.

Wiem co jem.

Dzień ziemi.

Bezpieczny na ulicy – poradnik rowerzysty.

 

MAJ

Nasze symbole narodowe.

Europa i jej mieszkańcy.

Majowa łąka.

Dzień mamy.

 

CZERWIEC

Dzień dziecka.

To już lato.

Moje wymarzone wakacje.

Do zobaczenia szkoło.