Menu

Do pobrania Regulamin świetlicy Cele i program świetlicy

Dokumenty

Cele i program świetlicy

 PLAN PRACY ZESPOŁU ŚWIETLICY - ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

ROK SZKOLNY 2018/19

HASŁO ROKU: „POLSKA TO MY”

 

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom z klas młodszych i starszych Szkoły Podstawowej podczas ich pobytu w świetlicy.

Zagadnienia – obszary

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Integracja międzyklasowa uczniów uczęszczających na zajęcia w świetlicy.

Zajęcia świetlicowe realizowane codziennie z podziałem na grupy – „Dla każdego coś innego”)

Wszyscy nauczyciele świetlicy

Odkrywanie i rozwijanie mocnych stron uczniów.

Udział w kołach zainteresowań, klubach, sekcjach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne.

Zapewnienie uczniom należytych warunków i pomocy literackich                   i multimedialnych  w odrabianiu pracy domowej i w zabawie z rówieśnikami

Współpraca z biblioteką szkolną, organizacja miejsca, warunków i pomocy wychowawców w odrabianiu lekcji. Bezpośredni dostęp ucznia do multimediów w pracowni komputerowej świetlicy.

Nauczyciele odrabiający 

z uczniami pracę domową, prowadzący zaj. komputer.

Zwiększenie przepływu informacji dotyczących uczniów z trudnościami         w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym.

Ścisła współpraca z wychowawcami i szkolnymi specjalistami. Przekazywanie informacji dotyczących  orzeczeń, opinii i zaleceń psychologa.

Wszyscy nauczyciele świetlicy

Przygotowanie uczniów do udziału             w uroczystościach i imprezach środowiskowych w szkole i poza nią.

Udział w kołach zainteresowań, zajęciach artystycznych      i sportowych organizowanych w świetlicy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia artystyczne.

Uwrażliwianie na zło i krzywdę innych oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Realizacja planu wychowawczego szkoły, organizacja         i udział w akcji charytatywnych.

Wszyscy nauczyciele świetlicy.

Rozwijanie i wspieranie każdego ucznia     w życiu szkolnym i poza nim.

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze, kontakty z wychowawcą i rodzicami uczniów. Wymiana doświadczeń

i spostrzeżeń między nauczycielami i rodzicami.

Wszyscy nauczyciele świetlicy.

        

                                                                                                                                                                                         

 

                 1.     Sposoby wykorzystania wniosków z nadzoru pedgogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

l.p

Wnioski z nadzoru

Działania

Osoby odpowiedzialne

1.

Wdrażać działania związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Udział w cyklu zajęć wychowawczych skupionych wokół tematu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Prowadzenie konwersatoriów pt. "Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza być patriotą. Patriotyzm dawniej a dziś".

 

Tworzenie z uczniami Kodeksu Postaw Patriotycznych

 

Wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

 

 

A. Giedasz, B. Trzaska

 

 

 

Wszyscy wychowawcy

 

Przeprowadzenie sondażu na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców osiedla

Organizacja i udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, piosenki patriotycznej i poezji własnej'.

 

E. Mieczkowska, A.Bundyra

M. Busma, M. Ornat,

T. Bargielska

 

Wszyscy wychowawcy

 

 Realizacja poprzez różne działania hasła na rok szkolny 2018/2019  " Polska to my"

2.

Na wszystkich zajęciach kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków    z przesłanek zawartych  w tekście.

Propagowanie czytelnictwa przez wspólne czytanie książek i stworzenie kącika czytelniczego.

 

Gry i zabawy rozbudzające aktywność intelektualną poprzez umiejętne czytanie

 

Wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

 

 

M. Żerowska, K. Marton

 

Wszyscy wychowawcy

 

M. Busma, M.Ornat

 

Kierownik świetlicy

Współpraca z biblioteką szkolną i bibliotekami publicznymi.

 

Kontynuacja programu "Cała Polska czyta dzieciom"

 

Zbiórka książek do biblioteczki świetlicowej

 

Spotkania z autorami książek dla dzieci

 

3.

Podczas zajęć lekcyjnych stosować samokontrolę, samoocenę i ocenę koleżeńską.

Aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach świetlicowych i udział w ich ocenie.

 

Udział w cyklu zajęć " Dobry kolega, dobra koleżanka " - wdrażanie do samooceny i oceny postaw innych.

 

 

T. Bargielska, M. Ornat

 

 

G.Ładowska, M. Busma

4.

Wyrabiać w uczniach obowiązkowość                 i odpowiedzialność za proces uczenia się. Stosować różne zasady   i formy pracy domowej.

Udział uczniów w zajęciach grupy wsparcia, terapii         i rozwoju edukacyjnego.

 

Czytanie książek, organizowanie gier i zabaw przez starszych uczniów dla młodszych kolegów.

 

Trenowanie z uczniami nawyków badawczych, wysuwanie hipotez, weryfikowania informacji, myślenia kreatywnego, krytycznego spojrzenia.

 

Stworzenie warunków do odrabiania pracy domowej dla uczniów starszych i młodszych

 

 

A. Bundyra, B. Trzaska

 

 

M. Żebrowska, A. Giedasz

 

 

E. Mieczkowska, B. Trzaska

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

2.     Sposoby wykorzystania wniosków zespołu w celu doskonalenia pracy szkoły oraz realizacja zadań związanych z hasłem roku.

l.p

Wnioski zespołu

Działania

Osoby odpowiedzialne

1.

 Zacieśnienie współpracy

 ze środowiskiem lokalnym.

 

 

Współpraca z placówkami, instytucjami, domami kultury na terenie dzielnicy.

 

Stała współpraca z rodzicami - zaangażowanie ich       w działalność świetlicy. Pomoc w organizowaniu wyjść poza teren szkoły oraz organizacji imprez świetlicowych, akcji charytatywnych.

 

Kontynuowanie projektu „Poznajemy zawody naszych rodziców”

 

Organizacja kiermaszy, współudział w Święcie Szkoły.

M. Żebrowska, K. Marton

 

 

Wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

Wszyscy wychowawcy

 

 

2.

Bezpieczeństwo każdego dnia.

Cykl zajęć na temat zdrowego odżywiania.

 

Pokaz udzielania pierwszej pomocy.

 

Bezpieczna droga do szkoły - przedstawienie dla młodszych kolegów.

 

Bezpieczne zabawy. Cykl zajęć przez cały rok.

G. Ładowska, K. Marton

 

G. Ładowska

 

A. Giedasz

 

Wszyscy wychowawcy

 

3.

Promowanie dobrego imienia szkoły.

 

Udział w konkursach dzielnicowych, miejskich i ogólnopolskich.

 

Udział w akcjach charytatywnych.

 

Udział w festynie szkolnym, występach pozaszkolnych.

 

Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

 

Organizacja Konkursu Międzyszkolnego „Miasta Polski              w legendach”

Wszyscy wychowawcy

 

 

 

 

T. Bargielska, G. Ładowska

 

 

A. Giedasz, M. Żebrowska

 

3.     Inne działania

 

l.p

Działania

Osoby odpowiedzialne

1.

Przeprowadzenie konkursu na "Nazwę Świetlicy Szkolnej".

 

K. Marton, A. Giedasz

2.

Organizowanie konkursów plastycznych, recytatorskich, piosenki, własnej poezji.

 

M. Ornat, M. Busma, K. Morton

A. Palomba

3.

Prowadzenie zajęć sportowych, ruchowych, gimnastyka przy hitach muzycznych, zabawy ze śpiewem.

 

A. Bundyra, K. Morton, A. Palomba

4.

Warsztaty kreatywne (szycie maskotek, kreatywne koraliki, gałganki z duszą, ozdoby świąteczne, papierowe

kwiaty.

 

M. Ornat, M. Busma, K. Morton

A. Palomba

5.

Kontynuowanie działalności Samorządu Świetlicy

 

M. Żebrowska

 

4.     Działania z zakresu przygotowania uczniów do sprawdzianu kończącego szkołę.

l.p

Działania

Osoby odpowiedzialne

1.

Rozbudzanie aktywności intelektualnej przez stosowanie różnych strategii czytania ze zrozumieniem, udział w turniejach i quuizach.

 

Wszyscy wychowawcy

 

 

2.

Organizowanie gier i zabaw na odkrywanie, rozpoznawanie głównej idei, łączenie informacji, wnioskowanie, przewidywanie.

 

3.

Kształtowanie nawyków poczucia czasu, liczenia, przeliczania.

 

4.

Trenowanie nawyków badawczych, wysuwania hipotez, weryfikowania informacji, myślenia kreatywnego.

Wyrabianie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Wiesława Messaoud Nacer 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SP 185

na rok szkolny 2018/2019

WRZESIEŃ

03.09 – 07.09

Żegnajcie wakacje! Witaj świetlico! Poznajemy Regulamin Świetlicy Szkolnej – czyli prawa i obowiązki ucznia przebywającego na świetlicy.

10.09 – 14.09

Umiem bawić się bezpiecznie – bezpieczni w szkole, bezpieczni w drodze do szkoły.

17.09 – 21.09

Pocztówka z wakacji – wspominamy letnie przygody.

24.09 – 28.09

Nadchodzi jesień.

PAŹDZIERNIK

01.10 – 05.10

Chrońmy nasze środowisko.

08.10 – 12.10

Kto pracuje w naszej szkole? Dzień Edukacji Narodowej.

15.09 – 19.10

Jesień pędzlem malowana.

22.10 – 26.10

Zwierzęta wokół nas. Moje ulubione zwierzątko.

29.10 – 02.11

Czcijmy pamięć tych, którzy odeszli.

LISTOPAD

05.11 – 09.11

100 – lecie odzyskania Niepodległości. Co wiemy o losach naszego kraju?

12.11 – 16.11

Kto Ty jesteś? Polak mały – patriotyzm oczami dziecka.

19.11 – 23.11

Jak jadasz takie zdrowie posiadasz... Uczymy się jak wzmacniać odporność organizmu.

26.11 – 30.11

Tradycje Andrzejkowe – listopadowy dzień wróżb i zabaw.

GRUDZIEŃ

03.12 – 07.12

Witaj Święty Mikołaju – tradycje i zwyczaje mikołajkowe.

10.12 – 14.12

Choinko piękna jak las… Świąteczne dekoracje.

17.12 – 21.12

Prawa Dziecka – Święto Szkoły.

 

STYCZEŃ

 2.01 – 4.01

Witaj Nowy Roku nam…

 7.01 – 11.01

Jak Karnawał, to Karnawał.

14.01 – 18.01

Zimowe szaleństwo, czyli bezpieczeństwo na śniegu i lodzie.

21.01 – 25.01

Moja Babcia i mój Dziadek.

LUTY

11.02 – 15.02

Sporty zimowe.

18.02 – 22.02

Świat w zimowej szacie.

25.02 – 1.03

Moje hobby i zainteresowania. Kim będę gdy dorosnę.

MARZEC

 4.03 – 8.03

Kwiaty dla kobiet tych małych i tych dużych.

11.03 – 15.03

Zapach przedwiośnia.

18.03 – 22.03

Witaj Wiosenko!

25.03 – 29.03

Moje miasto – spacer po Warszawie.

KWIECIEŃ

 1.04 – 5.04

Wiosna w polu i w ogrodzie.

 8.04 – 12.04

W bibliotece, jak w domu. Światowy Dzień Książki!

15.04 – 17.04

 

Zwyczaje wielkanocne.

 

24.04 – 26.04

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach

MAJ

29.04 – 2.05

Nasze symbole narodowe.

6.05 – 10.05

Kulturalne ABC. Po co nam dobre wychowanie.

13.05 – 17.05

  Majowa łąka.

20.05 – 24.05

Naszym mamom w dniu ich święta. Święto Rodziny.

27.05 – 31 05

Gdy dzieciaki mają Święto, czas im leci bardzo prędko.

CZERWIEC

03.06 – 07.06

Bezpieczni w Cyberprzestrzeni.

10.06 – 14.06

Co Wy na to? Są wakacje i jest lato!

17.06 – 21.06

Bezpieczne wakacje, czyli przestrogi na letnie dni.