Menu

Statut Regulamin Rady Rodziców Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie Misja szkoły

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców


                                                             Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2007r. z dnia 19.10.07

 

Regulamin Rady Rodziców

 przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie

 ul. Gen. T.Bora-Komorowskiego 31

  

I. Postanowienia ogólne

 

 1.  Rada Rodziców działa na podstawie przepisów prawa w tym: ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), ustawy z dnia 11kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542)
 2. Rada Rodziców (zwana dalej Radą) stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów.

II. Wybory do Rady

 

1.              W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

2.              W wyborach o których mowa w pkt. 1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

3.              Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.              Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady:

 

a.                          W każdym oddziale nauczyciel (wychowawca) lub osoba przez niego upoważniona powołuje komisję wyborczą do przeprowadzenia wyborów tajnych do rady oddziału.

b.                         Wybory przeprowadza się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy rodziców.

c.                          Powołana komisja składająca się z przewodniczącego i dwóch członków nie kandydujących do rady oddziału przyjmuje zgłoszenia kandydatów, których liczba nie może być mniejsza niż 3, sporządza listę rodziców uprawnionych do głosowania, wydaje karty do głosowania, przeprowadza wybory ogłaszając wyniki i sporządza protokół z głosowania.

d.                         Rada oddziału dokonuje podziału zadań niezbędnych do sprawnego pełnienia funkcji i ze swojego grona dokonuje wyboru przedstawiciela oddziału do Rady.

e.                          Sporządzony z wyborów protokół podpisany przez komisję zostaje przekazany do Rady.

5.              Nowo powołana Rada, na pierwszym zebraniu, które powinno się odbyć do            31 października  wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, dwóch członków komisji rewizyjnej, dwóch członków.

6.              Przewodniczący organizuje prace Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz, podpisuje uchwały Rady.

7.              Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Szczegółowy zakres zadań określa przewodniczący.

8.              Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

9.              Skarbnik odpowiedzialny jest za prawidłową gospodarkę funduszem Rady.

10.          Komisja rewizyjna nadzoruje prace Rady w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

11.          Członkowie prezydium wykonują inne zadania związane z działalnością Rady powierzone przez przewodniczącego.

 

III. Posiedzenia Rady

 

 1. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Przewodniczący powiadamia Radę o posiedzeniu nie później niż 7 dni przed wyznaczona datą
 3. W nadzwyczajnych sytuacjach posiedzenie Rady może być zwołane bez zachowania 7 dniowego terminu, z inicjatywy dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub 1/3 składu Rady.
 4. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. 
 5. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego lub innego upoważnionego członka prezydium.
 6. Każdy członek Rady ma prawo na posiedzeniu zgłaszać zmiany do projektu obrad. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu do projektu zmiany osoba prowadząca posiedzenie ma obowiązek przeprowadzenia głosowania jawnego.
 7. Wszystkie głosowania przeprowadzane są w trybie jawnym a uchwały podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 8. W sprawach szczególnie pilnych w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady uchwała może być podjęta w trybie obiegowym. Głosowanie polega na złożeniu podpisu pod projektem uchwały. Uchwała jest przyjęta w przypadku złożenia podpisów przez co najmniej połowę członków Rady.
 9. Rada podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie
 10. Formę uchwały przyjmuje się do występowania z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 11. W posiedzeniach Rady za jej zgodą może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne zaproszone przez przewodniczącego osoby.
 12. Posiedzenia są protokołowane a protokoły podpisywane przez sekretarza i przewodniczącego.

IV. Kompetencje Rady

 

 1. Rada może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 2. Rada uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli.
 3. Rada uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 4. Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w przypadku stwierdzenia konieczności jego wprowadzenia na podstawie przepisów ustawy.
 5. Rada opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.
 6. Rada może wnioskować o powołanie rady szkoły. 

V. Prawa i obowiązki członków Rady

 

 1. Członkowie Rady mają prawo do dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z realizacją zadań ustawowych z wyjątkiem spraw zastrzeżonych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Członkowie Rady mają wolność wypowiedzi, w tym formułowania projektów uchwał na posiedzeniach we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Rady i informowania rodziców oddziału, którego są przedstawicielami. o podejmowanych uchwałach.

VI. Fundusz Rady

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu są ustalane przez Radę w planie finansowym. Rada może dokonywać stosownych zmian w planie w zależności od poziomu wpływów do funduszu.
 3. Środki pieniężne funduszu gromadzone są na wyodrębnionym koncie.
 4. Obsługa księgowa funduszu realizowana jest przez uprawnioną osobę posiadająca niezbędne kwalifikacje na podstawie umowy.
 5. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób.
 6. Pisemne wnioski o środki z funduszu mogą składać dyrektor i rada pedagogiczna.

VII. Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę. 

 

Warszawa 19. 09. 2007r.