Menu

Ósmoklasista

Działania szkolne dla ósmoklasistów

Działania przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/19:

 • Udział uczniów obecnych klas 8 w zeszłorocznym sprawdzianie ogólnopolskim „Badanie kompetencji 2018”, który był prowadzony on-line. Wyniki sprawdzianu zostały porównane na tle dzielnicy, miasta, kraju. Wdrożenie wniosków w roku szkolnym 2018/2019
 • Sprawdziany diagnozujące oraz semestralne porównywane pod kątem umiejętności i poziomu spełniania wymagań. Szczegółowo analizowane na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 • Sprawdziany bieżące przygotowywane według nowej formuły.
 • Sprawdzian próbny ogólnopolski.
 • Sprawdzian próbny pisany w obecności rodziców, który ma na celu:
  • Obniżenie u uczniów poziomu stresu poprzez przedstawianie przykładowego przebiegu sprawdzianu zbieżnego do tego, który odbywać się będzie wiosną 2019r.
  • Prezentację pracy ośmioklasistów,
  • Prezentację zakresu umiejętności i sposobu sprawdzania prac uczniów.
 • Dodatkowa matematyka w ramach tak zwanych godzin dyrektorskich – przygotowanie do sprawdzianu.
 • Dodatkowe materiały do pracy w domu w celu indywidualnego doskonalenia umiejętności.
 • Różnorodne działania wspomagające prowadzone przez wszystkich nauczycieli.

Zachęcamy do korzystania ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie prezentowane są przykładowe zadania z poszczególnych przedmiotów.