Menu

Biofeedback

Zasady

Zasady przyjmowania na trening EEGBiofeedback

 1. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 7 roku życia pod warunkiem umiejętności podjęcia współpracy na zajęciach  treningu biofeedback o czym decyduje terapeuta.
 2. Dziecko zgłaszane jest na trening BFB przez rodziców (opiekunów prawnych) osobiście w SP 185 (należy złożyć wypełniony wniosek, do pobrania ze strony internetowej szkoły - zakładka biofeedback ).

          Rodzice mogą zapisywać dzieci na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego.

 1.  Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu:

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w treningu EEGBiofeedback  lub zalecenie stosowania treningu EEGBiofeedback  (bez zgody lekarza dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia)

-  diagnozę zaburzenia ( np. z poradni psychologicznej)

 1. Po  wstępnym przyjęciu dziecka na zajęcia terapeuta przeprowadza z rodzicem dokładny wywiad  i przekazuje ankietę do wypełnienia.  Udział w zajęciach może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i po podpisaniu przez nich zobowiązania do stosowania się do regulaminu dla rodzica ( wzór w załączniku);

 Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami i analizie dokumentacji dziecka terapeuta podejmuje  ostateczną decyzję o zasadności treningu EEGBiofeedback  .

 1. Na zajęcia będzie przyjmowana ograniczona grupa dzieci  w liczbie, która umożliwi  zapewnienie prowadzenia efektywnych oddziaływań  i zgodnie z możliwościami placówki.
 2. W pierwszej kolejności treningiem EEGBiofeedback  będą objęte dzieci, które mają  zalecenia zastosowania treningu EEGBiofeedback  w opiniach poradni  psychologicznych z powodu:
 • zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci
 • specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia
 • były już objęte w naszej szkole treningiem EEGBiofeedback  i zgodnie z zaleceniem terapeuty powinny kontynuować zajęcia,
 1. Zajęcia BFB  w SP 185 są prowadzone w godzinach pracy szkoły zgodnie z uzgodnionymi z rodzicami dziecka terminami.
 2. Nabór na zajęcia odbywać się  – na początku września, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją dzieci zgłoszonych na zajęcia i zadecydowaniu, które z dzieci kwalifikują się do udziału w treningu EEGBiofeedback  .
 3. zakwalifikowaniu się dziecka na zajęcia  zadecyduje zespół wspomagania funkcjonujący w SP185 – informacja zostanie dostarczona rodzicowi przez terapeutę wraz z proponowanymi godzinami zajęć.
 4. Rodzice mogą zapisywać dzieci na listy rezerwowe. W sytuacji wolnych miejsc terapeuci będą kontaktować się w sprawie przyjęcia dziecka na zajęcia.
 5. Treningi  będą odbywać się raz w tygodniu, (w uzasadnionych przypadkach dwa razy w tygodniu) czas trwania zajęć ok. 45 minut.W przypadku młodszych dzieci  oraz mających poważne trudności z koncentracją uwagi lub nadruchliwością , czas zajęć powinien być dostosowany do wydolności wysiłkowej dziecka – o czasie trwania zajęć decyduje terapeuta prowadzący treningu EEGBiofeedback  .
 6. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój. Dzieci wchodzą na do sali BFB bez obuwia.
 7. W trakcie treningu EEGBiofeedback  nie wolno spożywać dziecku żadnych posiłków, cukierków, gum, napojów itp.
 8. Zajęcia BFB odbywają się bez obecności rodzica w sali BFB. Tylko w uzasadnionych przypadkach wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, w sali BFB może przebywać rodzic lub opiekun prawny dziecka.

         W przypadku, kiedy zachowanie dziecka zagraża  bezpieczeństwu terapeuta może w każdej chwili przerwać prowadzeni          treningu EEGBiofeedback .

 1. Każdy rodzic, w czasie trwania treningu EEGBiofeedback  , musi informować terapeutę BFB o wszystkich  lekach, suplementach diety, ziołach, które podawane są dziecku (nawet przez krótki okres czasu),  mogą bowiem mieć istotny wpływ na zapis fal,  co powoduje niezrozumiałe zmiany w obrazie klinicznym.
 2. W zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe, bez infekcji. Dzieci chore (przeziębione osłabione itp.) nie będą przyjmowane na zajęcia  - zgodnie z podpisanym przez rodziców na pierwszych zajęciach terapeutycznych oświadczeniem.
 3. Rodzic jest zobowiązany przed zajęciami powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach, w tym o chorobie dziecka. Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do terapeuty jak najwcześniej - nie później niż 2 dni przed ustalonym terminem zajęć;

         Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie;

         Nie ma możliwości odrabiania zajęć BFB, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień       lekarskich;

 1. Dwie kolejno nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają skreślenie z listy uczestników i zakończenie treningu EEGBiofeedback . W sytuacji braku współpracy z rodzicem trening EEGBiofeedback  może zostać przerwany.

 Z uwagi na dużą liczbę osób oczekujących na rozpoczęcie zajęć BFB, za uzasadnioną nieobecność uznajemy wyłącznie chorobę dziecka.

 UWAGA!

Podpisując zgodę na udział dziecka w treningu EEGBiofeedback  rodzic/opiekun prawnyakceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:

Systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach BFB zgodnie z ustalonym harmonogramem;

Dostarczenia terapeucie wszelkich nowych dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, prowadzonych terapii mogących mieć jakikolwiek związek z aktualną sytuacją dziecka;

Stosowania się do zaleceń terapeuty;

Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku dzieci spoza SP 185 zobowiązani są do  przyprowadzania i odprowadzania dzieci, a także przebywania na terenie SP185 w czasie trwania zajęć;

Dziecko  może samodzielnie przychodzić na zajęcia i wychodzić z zajęć do domu jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.