Menu

Do pobrania Regulamin świetlicy Cele i program świetlicy

Dokumenty

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 185

W WARSZAWIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie oświaty z dnia

7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo

opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie wychowawczym szkoły.

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu

zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

4. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany

w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w zróżnicowanych wiekowo grupach wychowawczych.

Liczba dzieci w grupie nie może  przekraczać 25 uczniów na jednego nauczyciela.

 

§ 2

Cele i zadania świetlicy

 

1. Głównym celem świetlicy jest:

a. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach

b. tworzenie w miarę możliwości warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

c. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,

b. pomoc w odrabianiu lekcji,

c. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

e. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły

    wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

f. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

g. rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

 

§ 3

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje Kierownik świetlicy, powołany przez Dyrektora szkoły.

2. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 17:30

3. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły kompletnie wypełnionej

    przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do  świetlicy”.

4. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do

    świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.

5. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą jego przyjścia

    do świetlicy.

6. Uczniowie klas III i wyżej, przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający zajęcia lekcyjne, wysyłani

    są na nie w grupach przez nauczyciela świetlicy przed dzwonkiem na lekcje. Uczniów klas 0 - 1, ze

    świetlicy odbiera wychowawca.

7. Po skończonych zajęciach uczniowie idą do świetlicy szkolnej pod kierunkiem nauczyciela, z którym

    odbyła się ostatnia lekcja. Nauczyciel winien jest dopilnować aby uczniowie bezpiecznie trafili do

    świetlicy bądź pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów/osoby upoważnionej do odbioru.

8. W świetlicy mogą przebywać uczniowie z klas I-VII, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

9. Uczniów z klas pierwszych i drugich, którzy nie uczęszczają na lekcje religii do świetlicy przyprowadza i

     wychowawca klasy.

10. W świetlicy, wszyscy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych.

 

§ 4

Zajęcia dodatkowe, obiad, biblioteka, basen, boisko, koła zainteresowań

 

1. Przed wyjściem na zajęcia dodatkowe, boisko, lub do biblioteki uczeń ma obowiązek zapisać się

    na te zajęcia u wychowawcy w Dzienniku Zajęć Świetlicowych.

2. Po zakończeniu zajęć dodatkowych itp. uczeń wraca do sali świetlicowej i wypisuje się z tych zajęć

    u wychowawcy.

3. Nauczyciel, inny niż wychowawca świetlicy prowadzący zajęcia specjalistyczne, indywidualne, basen, 

    koła zainteresowań,  odbiera i doprowadza uczniów do świetlicy

4. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej chodzą na obiady z wychowawcą świetlicy w

    czasie przeznaczonym dla świetlicy w stołówce. Nie chodzą na obiad samodzielnie podczas przerw.

5. Uczniowie na stołówce zachowują się w sposób właściwy  i kulturalny, zgodnie z „Zasadami

    zachowania się w stołówce” – wewnętrznym reg. świetlicy.

6. Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych wracają samodzielnie do świetlicy za zgodą

    wychowawcy świetlicy znajdującego się w stołówce.

7. Uczniowie klas I i II po zakończonym posiłku zajmują wyznaczone miejsce i czekają na  odprowadzenie

    do świetlicy przez wychowawcę.

8. Na boisko uczniowie wychodzą całą grupą pod opieką nauczyciela.

9. Uczniowie klas IV i wyżej mogą dołączyć do grupy bez opieki nauczyciela ale za jego zgodą.

10. Na boisku szkolnym i w ogrodzie uczniowie bawią się tylko w wyznaczonych miejscach.

11. Uczniowi nie wolno samemu opuszczać terenu szkoły.

12. Wyjścia do toalety i do domu muszą być zgłaszane nauczycielowi.

13. W przypadku urazów, obrażeń , otarć i skaleczeń uczeń zgłasza się do wychowawcy.

14. Powrót do świetlicy całej grupy odbywa się po sprawdzeniu czy wszystkie zabawki, sprzęt sportowy,   

      butelki i inne osobiste rzeczy zostały zabrane.

15. Po powrocie do świetlicy uczniowie mają obowiązek poinformować o tym wychowawcę.

16. Szczegółowe zasady przebywania na powietrzu zawiera: wewnętrzny „Regulamin zabaw na boisku i

      w ogrodzie”.

§ 5

Odbieranie dzieci

 

1. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich pisemnie

    upoważnione, wpisane w karcie zgłoszenia.

2. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

a. samodzielnych wyjść ucznia do domu,

b. odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

3. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy

    świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców, prawnych opiekunów piśmie.

4. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice i opiekunowie nie mogą odebrać dziecka do godz. 17:30 rodzice

    są zobowiązani poinformować o tym wychowawcę  świetlicy.

5. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów o zwolnieniu ucznia z zajęć

    świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

6. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie nie

   będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.

7. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, w przypadku braku kontaktu z rodzicami

   bądź opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom – policja i

   umieszczone w Policyjnej Izbie Dziecka.

 

§ 6

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a. zorganizowanej opieki wychowawczej;

b. życzliwego traktowania;

c. poszanowania godności osobistej;

d. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców;

e. zgłaszania własnych propozycji zabaw;

f. korzystania z wyposażenia świetlicy;

g. pomocy przy odrabianiu lekcji;

h. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

i. korzystania w świetlicy z telefonów komórkowych jedynie w uzasadnionych przypadkach;

j. wyboru uczestniczenia w różnym rodzaju zajęć, odbywających się w świetlicy równolegle;

k. otrzymywania nagród i wyróżnień przyznawanych przez kierownika świetlicy i

wychowawców;

 

2. Uczeń jest zobowiązany do:

a. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej

obecności  wychowawcy;

b. przestrzegania regulaminu świetlicy – „Kodeksu świetlicy” i innych jeśli takie obowiązują;

c. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy;

d. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

e. pomagania młodszym kolegom;

f. dbania o wspólne dobro, ład i porządek;

g. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów;

h. stosowania się do próśb i  poleceń wychowawców;

i. aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

j. odrabiania lekcji jeśli rodzic tak postanowi;

k. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą

zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców).

 

§ 7

System oceny zachowania ucznia w świetlicy

 

System oceny zachowania i pracy uczniów przebywających w świetlicy szkolnej ma na celu

wzmacnianie postaw pozytywnych.

Zachowania pozytywne:

- włączanie się w działalność świetlicy - udział w konkursach, zabawach i grach;

- kulturalne zachowania: używanie zwrotów grzecznościowych;

- tworzenie prac;

- pomoc kolegom i koleżankom, zwłaszcza słabszym i młodszym;

- pomoc wychowawcy;

- dbałość o porządek w sali świetlicowej, pomoc w sprzątaniu;

- wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier;

- szacunek dla cudzej własności;

- reprezentowanie świetlicy na konkursach między szkolnych

Zachowania negatywne:

- niekoleżeńskość, brak pomocy kolegom i koleżankom;

- niekulturalny sposób odzywania się - krzyczenie, niewłaściwe słownictwo;

- brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo;

- wyjście ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy ;

- niszczenie świetlicowego zbioru zabawek i gier lub rzeczy należących do kogoś innego;

- przywłaszczenie cudzej rzeczy;

- kłamstwo, oszustwo;

- brak reakcji na prośby i polecenia wychowawcy;

Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów i pracy na zajęciach zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w regulaminie świetlicy.

Na zakończenie roku szkolnego dzieci, które wyróżniają się swoją postawą i zaangażowaniem w życie świetlicy zostaną nagrodzone i otrzymają tytuł:

„Super świetlika”.

 

§ 8

Nagrody, wyróżnienia i kary

 

1. Nagrody, wyróżnienia udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę ( w obecności uczniów,

    wychowawcy klasy/rodzica/prawnego opiekuna), drobny upominek, dyplom.

2. Karą w świetlicy jest upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do

   dzienniczka informacji, dziennika zajęć, rozmowa z rodzicami.

3. Oceny zachowania uczniów w świetlicy uwzględniane są przez wychowawcę klasy przy wystawianiu

    oceny półrocznej i rocznej.

4. Karą dla ucznia może być odsunięcie od zajęć prowadzonych w świetlicy.

 

§ 9

Współpraca z rodzicami

 

1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami.

2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad

    naszymi uczniami.

3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.

4. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje  bieżąca

    wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów.

5. Podczas systematycznych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby

    rozwiązywania zaistniałych problemów.

6. Rodzice czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.

7. Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone przez dziecko spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.

8. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku posiłków i napoi podczas pobytu dziecka w świetlicy.

 

§ 10

Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy.

 

1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich     zgłoszenia się do

    świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich

    rodzicom/opiekunom prawnym.

2. Nauczyciel prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo - 

    wychowawczej.

3. Prowadzi dziennik zajęć świetlicowych.

4. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka

     podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.

5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia

     pielęgniarkę szkolną/ Pogotowie Ratunkowe, rodziców/opiekunów prawnych oraz Dyrektora szkoły.

6. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, terapeutą, logopedą szkolnym oraz

    rodzicami.

7. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym. .

8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci z domu.

 

§ 11

Dokumentacja pracy świetlicy

 

1. Dzienniki poszczególnych grup.

2. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy.

3. Miesięczne plany pracy świetlicy.

4. Sprawozdania z działalności świetlicy roczne.

5. Regulamin świetlicy szkolnej.

6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

7. Strona internetowa świetlicy szkolnej.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy na początku

    roku szkolnego.

2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica oraz w wersji

    papierowej u nauczycieli świetlicy.

3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. 

 

 Opracował : Zespół wychowawców świetlicy 

29.09.2017