Menu

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Plan pracy Aktualności 2017-2018 "Gość w klasie" - cykl zajęć 2018-2019 INFORMACJE REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Aktualności - konkursy 2018/2019

Plan pracy

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 185 IM. UNICEF

W WARSZAWIE 

 

 

 

Cel ogólny doradztwa zawodowego

 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych          i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy             i systemu edukacji

 

Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów

 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które jednocześnie wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:

 

 1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych                         i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji  i innych form uczeniu się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

 

 

Cele szczegółowe programu

 

W obszarach:

 

 1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:

 

 • rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia);
 • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 • charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej;
 • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.

 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:

 

 • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania;
 • wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy;
 • porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
 • dokonuje autoprezentacji;
 • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 • analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy.

 

 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:

 

 • analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
 • analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych zasobów;
 • charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce;
 • określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:

 

 • planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;
 • podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym,
 • określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;
 • identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

 

 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Uwzględniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych przedmiotów, m.in. wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, co umożliwia realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych zajęciach edukacyjnych w tym innych zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia  i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klas I–VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych.

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

  1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
  2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla Szkoły Podstawowej.
  3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów               w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych UE oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
  4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
  5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery  i podjęcia roli zawodowej.
  6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
  7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
  8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
  9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej - zawartych w planie wychowawczym szkoły.
  10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
  11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
  12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno–pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego itp.

Formy pracy:

 • informacja edukacyjna i zawodowa
 • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów – decyzje
 • tworzenie bazy informacyjnej
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego (szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące
 • doradzanie rodzicom uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną
 • gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej 

 

Metody pracy

 

 • pogadanki
 • ankiety
 • konkursy
 • rozmowa doradcza
 • poradnictwo indywidualne i grupowe
 • lekcje wychowawcze

 

Przewidywane efekty.

 

 • Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży.
 • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
 • Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

 

Efektem końcowym realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

 

Poradnictwo indywidualne

 

 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
 2. Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.

 

Ewaluacja

Ewaluacja ustna programu, na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów i rodziców swoim wychowawcom – ocena przydatności zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego.

 

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ DLA KLASY 7

– opracowana na podstawie Programu z Doradztwa Zawodowego dla klas 7  - P. Beaty Grzelak

Blok tematyczny

Temat zajęć

Cele

SAMOPOZNANIE

Wszyscy jesteśmy zdolni!

 • pobudzenie uczniów do refleksji na temat zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych   i samorozwoju;
 • poszerzenie przez uczniów wiedzy oraz świadomości na temat własnych uzdolnień i talentów;
 • ugruntowanie własnej wartości.

 

SAMOPOZNANIE

Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.

 • zapoznanie uczniów
 • z zagadnieniami dotyczącymi kompetencji kluczowych;
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy                    i współdziałania w grupie;
 • umacnianie więzi grupowych.

 

SAMOPOZNANIE

Umiejętności a zawód.

 • rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie                  i nazywania swoich mocnych stron;
 • autorefleksja i ocena własnych zdolności, zainteresowań, predyspozycji fizycznych i zdrowotnych;
 • uświadomienie roli wiedzy, zainteresowań i cech charakteru w wyborze kierunku kształcenia lub przyszłego zawodu.

 

SAMOPOZNANIE

Moje umiejętności.

 • rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie                  i nazywania swoich mocnych stron;
 • identyfikowanie przez ucznia różnic indywidualnych                        w obszarze zainteresowań                      w obrębie klasy.

 

SAMOPOZNANIE

Czym się interesuję?

 • wskazywanie możliwych kierunków rozwoju zainteresowań uczniów;
 • samopoznanie.

 

INFORMACJE

EDUKACYJNO -ZAWODOWE

Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

 • uzupełnienie informacji na temat systemu edukacji         i rynku pracy;
 • analiza i synteza informacji przydatnych w planowaniu kariery;

 

INFORMACJE

EDUKACYJNO -ZAWODOWE

Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

 • zapoznanie uczniów              z możliwościami kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły podstawowej.

 

RYNEK PRACY

Zawody w moim najbliższym otoczeniu.

 • zapoznanie uczniów               z różnorodnością zawodów

 

RYNEK PRACY

Od elektryka do kierownika.

 • przybliżenie uczniom różnorodności zawodów          i możliwości edukacyjnych;
 • przygotowanie uczniów do dokonania świadomego           i trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

 

RYNEK PRACY

Kompetencje na rynku pracy.

 • zapoznanie uczniów               z zasadami panującymi na rynku pracy;
 • utworzenie listy umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

 

 

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ DLA KLASY 8

 

KARIERA EDUKACYJNO – ZAWODOWA

 • Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej;
 • Źródła wiedzy o szkołach ponadpodstawowych;
 • Zapoznanie się z wymaganiami i procedurami rekrutacyjnymi;
 • Przygotowanie spotkania klas VIII z ciekawymi osobowościami.
 • Udział w warsztatach prowadzonych przez szkoły ponadpodstawowe;
 • Testy zawodoznawcze;
 • Wyjścia na Targi Zawodoznawcze;
 • Wyjścia grupowe na zorganizowane Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 

1.    POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:


1.1 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe
oraz stan zdrowia)

 • Moje umiejętności – moje sukcesy
 • Zdolności i uzdolnienia
 • Temperament jak z bajki

 

1.2 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających
z autodiagnozy, ocen innych osób oraz innych źródeł

 • Moje portfolio i e-portfolio


1.3 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych

 • Czy i ja mogę być bohaterem?
 • Ograniczenia czy możliwości?

 

1.4 charakteryzuje wartości, z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej

 • Jakie wartości są dla mnie ważne?

 

1.5 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji

 • Rozpoznaję swoje aspiracje

 

2.    ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:


2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając
składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania

 • Zawody wokół nas
 • W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z …?
 • Rzemiosło – alternatywą dla młodych zawodowców


2.2 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy

 

 

 • Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy?
 •  Nowe zawody na rynku pracy

 

2.3 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców

 •  Moje zasoby i preferencje a oczekiwania pracodawców

 

2.4 dokonuje autoprezentacji

 

 

 • Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie

 

3.    RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:


3.1 analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia,
korzystając z dostępnych źródeł informacji

 

 •  Szkoły branżowe – szkołami pozytywnego wyboru

 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów

 

 

 • Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych

 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce

 

 

 • Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna przygoda
 • W szkole czy poza szkołą? Gdzie się uczymy?
 • Co gwarantuje mi szkoła? Kwalifikacje i kompetencje
 • Wybieram zawód czy szkołę

 


4.    PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:


4.1 planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów
4.2 podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym
4.3 określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów
4.4 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać
z ich pomocy
 

 

Plan Pracy przygotowany został na podstawie informacji zawartych w dziale „Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe” Ośrodka Rozwoju Edukacji. https://doradztwo.ore.edu.pl