Menu

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Plan pracy Aktualności Informacje

Doradztwo zawodowe

Plan pracy

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Charakterystyka planu działań.

 

 

Plan realizowany jest wśród uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej. Działania prowadzone w ramach orientacji zawodowej zaplanowane są na cały rok szkolny.

W ciągu roku szkolnego prowadzone będą warsztaty zawodoznawcze, na których uczniowie poznają:

 

 1. siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły,
 2. młodzież zapozna się z zawodami istniejącymi na rynku pracy – uczniowie poznają jakie czynności wykonuje osoba reprezentująca dany zawód, jakie są wymagania,
 3. omawiane będą przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze zawodu,
 4. nawiązana będzie współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w organizowaniu działań zawodoznawczych,
 5. przeprowadzane będą ankiety – test skłonności zawodowych, test zainteresowań,
 6. zajęcia z młodzieżą prowadzone przez pedagoga, psychologa i wychowawców (zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół, kierunkami, terminem składania kwestionariuszy, rozdanie kart z terminami, omówienie punktacji za poszczególne przedmioty, poinformowanie o dokumentach jakie są potrzebne do przyjęcia do szkoły),
 7. zapoznanie uczniów z elektronicznym naborem, podanie uczniom stron internetowych z informacjami o szkołach i zasadach rekrutacji.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla Szkoły Podstawowej.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych UE oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
 4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery  i podjęcia roli zawodowej.
 6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań  z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej - zawartych w planie wychowawczym szkoły.
 10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno–pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego itp.

Formy pracy:

 1. informacja edukacyjna i zawodowa
 2. konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów – decyzje
 3. tworzenie bazy informacyjnej
 4. przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego (szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące
 5. doradzanie rodzicom uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 6. współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną
 7. gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej 

Metody pracy

 

 1. pogadanki
 2. ankiety
 3. konkursy
 4. rozmowa doradcza
 5. poradnictwo indywidualne i grupowe
 6. lekcje wychowawcze

 

Przewidywane efekty.

 

 1. Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży.
 2. Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.
 3. Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 4. Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 5. Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

 

Efektem końcowym realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

 

Poradnictwo indywidualne

 

 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
 2. Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.

 

Ewaluacja

Ewaluacja ustna programu, na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów i rodziców swoim wychowawcom – ocena przydatności zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

– opracowana na podstawie Programu z Doradztwa Zawodowego dla klas 7  - P. Beaty Grzelak

Blok tematyczny

Temat zajęć

Cele

SAMOPOZNANIE

Wszyscy jesteśmy zdolni!

 • pobudzenie uczniów do refleksji na temat zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych
  i samorozwoju; poszerzenie przez uczniów wiedzy oraz świadomości na temat własnych uzdolnień
  i talentów;
 • ugruntowanie własnej wartości.

SAMOPOZNANIE

Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.

 • zapoznanie uczniów
  z zagadnieniami dotyczącymi kompetencji kluczowych;
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
  i współdziałania
  w grupie;
 • umacnianie więzi grupowych.

 

SAMOPOZNANIE

Umiejętności a zawód.

 • rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie
  i nazywania swoich mocnych stron;
 • autorefleksja
  i ocena własnych zdolności, zainteresowań, predyspozycji fizycznych i zdrowotnych;
 • uświadomienie roli wiedzy, zainteresowań
  i cech charakteru w wyborze kierunku kształcenia lub przyszłego zawodu.

SAMOPOZNANIE

Moje umiejętności.

 • rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie
  i nazywania swoich mocnych stron;
 • identyfikowanie przez ucznia różnic indywidualnych w obszarze zainteresowań
  w obrębie klasy.

SAMOPOZNANIE

Czym się interesuję?

 • wskazywanie możliwych kierunków rozwoju zainteresowań uczniów;
 • samopoznanie.

INFORMACJE

EDUKAZYJNO -ZAWODOWE

Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

 • uzupełnienie informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy; analiza
  i synteza informacji przydatnych
  w planowaniu kariery.

INFORMACJE

EDUKAZYJNO -ZAWODOWE

Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

 • zapoznanie uczniów
  z możliwościami kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły podstawowej.

RYNEK PRACY

Zawody w moim najbliższym otoczeniu.

 • zapoznanie uczniów
  z różnorodnością zawodów

RYNEK PRACY

Od elektryka do kierownika.

 • przybliżenie uczniom różnorodności zawodów i możliwości edukacyjnych;
 • przygotowanie uczniów do dokonania świadomego i trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

RYNEK PRACY

Kompetencje na rynku pracy.

 • zapoznanie uczniów
  z zasadami panującymi na rynku pracy;
 • utworzenie listy umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.