Menu

O stołówce Opłaty Jadłospis Harmonogram obiadów Informacje Przetargi

Stołówka

Przetargi

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy:   SP185/ZP/1/2018                                          Warszawa, dnia 29.10.2018 r.

              

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  NA DOSTAWĘ

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 p.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                        (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

 

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP 525 22 48 481

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF, ul.Bora Komorowskiego 31 03-982 Warszawa

Tel. 22 613 58 78      fax: 22 613 48 64

Adres strony WWW: sp185waw.edupage.org

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej zgodnie z opisem i ilością wymienionymi w załącznikach. Nr sprawy SP185/ZP/1/18

Warunki udziału w konkursie:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała:

- wypełniony formularz cenowo-ofertowy wg wzoru;

- aktualny wypis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG;

- wykazania braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru;

- referencje w oryginale  od 3 odbiorców, z czego jeden winien być partnerem Dostawcy do dnia składania niniejszej oferty, wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Referencje winny być w zakresie jakości dostarczanego towaru  o wartości odpowiadającej co najmniej wartości dostaw przedstawionych w ofercie.

- przy ubieganiu się o zamówienie dostaw  mrożonek i wyrobów garmażeryjnych - wykaz samochodów przystosowanych do przewozu towarów w warunkach kontrolowanych temperatur (specyfikacja pojazdu chłodni).

 

Wszystkie wymienione dokumenty winny być dostarczone w oryginale lub jako potwierdzona podpisem i pieczęcią Dostawcy kopia (poza referencjami)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podanych w formularzu dostaw nie więcej jednak niż o 30% wartości umowy.

Cena winna być podana w wartości netto i brutto  do dwóch miejsc po przecinku i uwzględniać wszystkie koszty Dostawcy, wszystkie należne opłaty, w szczególności podatki, w tym podatek VAT oraz wszystkie inne obciążenia. Cena w trakcie realizacji umowy nie może ulec zmianie.

Forma i termin płatności: przelew w terminie 30 dni od daty zarejestrowania prawidłowo wystawionej faktury z załączonym oryginalnym protokołem odbioru dostawy. Odbiorcą faktury i płatnikiem podatku VAT jest Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF, ul. Bora Komorowskiego 31 03-982 Warszawa

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z wymaganiami i procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywienia odpowiadającym normom jakościowym, udziela gwarancji na przydatność do spożycia dostarczonych produktów. Termin ważności produktów dostarczanych w danej partii nie może być jednak krótszy niż 14 dni od dnia dostawy

Termin wykonania zamówienia:

- Termin  realizacji zamówienia ustalony jest od 02.01.2019 r. do 30.12.2019 r.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w  godzinach od 5.00 do 7.30 (skrajne godziny przyjazdu i odjazdu samochodu dostawcy)  w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego, po uprzednim faksowym zgłoszeniu z jednodniowym wyprzedzeniem. Wymagane są różne terminy realizacji poszczególnych części zamówienia uzależnione od potrzeb zamawiającego. Oferent winien określić czas dostawy w dwóch przedziałach: 5-6.30 lub  6.30-7.30

 

Informacje o formalnościach:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert, oraz w razie konieczności, do unieważnienia konkursu;

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później, niż w terminie związania ofertą;

- Jeśli wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę spośród złożonych;

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej, określone w przepisach Ustawy PZP tj. odwołanie, skarga.

- Wykluczeniu podlega wykonawca, z  którym w  konkursie bezpośrednio poprzedzającym obecny, zamawiający zawarł i następnie rozwiązał umowę   z racji znaczących i uporczywych niedociągnięć  w spełnianiu istotnych wymogów określonych w umowie.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, u kierownika administracyjnego szkoły do dnia 15.11.2018 r. do godz. 10.00

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Kierownik administracyjny Bożenna Pawłowska  Tel. 613 58 78 w. 24

ZAŁĄCZNIKI:

- formularze cenowo-ofertowe

- wzór umowy

- druki dotyczące braku podstaw do wykluczenia

SIWZ_do_konkursu_na_dostawe.doc

zal_1_formularz_ofertowy_(art._ogolnospozywcze).doc

zal_2_formularz_ofertowy_(warzywa_i_owoce_swieze__kiszonki).doc

zal_3__formularz_ofertowy_(mieso_i_wedliny).doc

zal_4__formularz_ofertowy_(mrozonki__ryby).doc

zal_5_formularz_ofertowy_(pieczywo_i_wyr._cukiernicze)(2).doc

zal_6_formularz_ofertowy_(wyroby_garmazeryjne).doc

zal_7_formularz_ofertowy_(jaja_konsumpcyjne)(2).doc

zal_8_formularz_ofertowy_(sok_naturalny__nie_slodzony).doc

Zal_9_oswiadczenie_z_art.24_ust.1_Ustawy_PZP.docx

zal_10__oswiadczenie_(wykluczenie).doc

zal_11_umowa_SP_185.doc